แสดง %d รายการ

PH Paper 0-14 (Merck) กระดาษลิตมัส

417.30 ฿

กระดาษพี เอช / pH Indicator Test Strips, 100 stripsกระดาษลิตมัส /
กระดาษวัดค่าพีเอช ช่วง pH 0 – 14 กระดาษ pH (ลิตมัส) วัดค่ากรด-ด่าง